VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Altrak Motorlu Taşıtlar (Bundan sonra “Şirket” alarak anılacaktır.) tarafından şirket çalışanlarına, şirket hizmetlerinden yararlanan ve iletişimde bulunduğu kişilere aydınlatma amacıyla yapılmaktadır. Şirket olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Şirketimiz ile ilişkili tüm kişisel verileriniz KVKK’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz aşağıda izah edildiği üzere mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Şirket, KVKK gereğince kişisel verilerinizin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Kendi iradenizle şirket ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (adı, soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, adres, cinsiyet, e-posta adresi, meslek, kimlik bilgileri, din, sigorta bilgileri, şirketin güvenlik ve meşru menfaatleri için fotoğraf, kamera kayıtları, aile bilgileri, aile iletişim bilgileri, şirket içi iletişim bilgileri, finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim ve hakedişler, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirim bilgisi, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi/heyet raporu, biyometrik ve genetik veriler,sağlık verisi, kan grubu, varsa özel sağlık sigortası poliçesi, işbaşı sağlık raporu, iş sağlığı ve güvenliği dosyası, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izin bilgileri, dernek, vakıf, sivil toplum örgütü, mesleki oda üyelikleri, öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, özgeçmiş, aylık performans değerlendirme ve hedef gerçekleştirme durumu, araç ve iş makinesi aktivite bilgisi, SGK bilgileri, askerlik tecili, araç plakası, ehliyet ve pasaport sureti, araç lokasyonu, şirket yerel ağ bağlantısının kullanılması durumunda internet erişim bilgileri, cihaz MAC adresi/LAN IP / cihaz ismi / işletim sistemi bilgisi vb. ile sınırlı olmamak kaydı ile kişisel veri sayılacak her türlü bilgi) şirketimizin yükümlülüklerinin temini, güvenliğin sağlanması, daha verimli çalışılması gibi meşru koşullar amacı ile işlenmektedir. Kişisel verileriniz; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, vb. ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile her türlü kanal vasıtası ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek ve KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Şirket ile paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verileriniz; şirketimizin yükümlülüklerinin temini, faaliyetlerinin devamı, güvenliğin sağlanması, daha verimli çalışılması, Yurt içinde veya Uluslararası projelerdeki kurumların taleplerinin karşılanması, kanuni zorunluluklar, insan kaynakları politikasının yürütülmesinin temini amacıyla; İş ortaklarımıza, bayilerimize, grup şirketlere tedarikçilerimize, alt yüklenicilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, şirketimizin çalıştığı avukatlık bürolarına, şirket içindeki birimlere, şirketin çalıştığı iş sağlığı ve güvenliği firmalarına, bankalara, yetkili servislere, üniversitelere, sigorta şirketlerine, yurtdışındaki iş ortaklarımıza, işçilerin yurt içinde veya yurt dışında başka bir şirkette çalışmak üzere görevlendirildiğinde görevlendirilen yurt içi veya yurt dışındaki şirketlere,kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK 8. ve 9. Maddelerde belirtilen şart ve amaçlar doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz yukarıda bahsettiğimiz amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı ve elektronik ortamda şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede yerine getirilebilmesi, şirketimizin yasadan ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi amacıyla KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şart ve amaçlar doğrultusunda toplanmakta ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUNİ HAKLARI

KVKK 11. madde kapsamında aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesini ve saklanmasını gerektiren sebeplerin ortaya çıkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Talebiniz doğrultusunda düzeltilen veya silinen bilgiler eğer 3. kişilere aktarılmış ise bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.